REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020

UWAGA RODZICE!
DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
otrzymacie Państwo od nas drogą mailową wraz ze szczegółowymi informacjami. Można będzie je pobrać również w sekretariacie przedszkola.

Deklaracje – wypełnione i podpisane przez obojga rodziców przynosimy do sekretariatu przedszkola.


Informujemy, że rekrutacja do:               

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • klas pierwszych szkół podstawowych

rozpocznie się 4 marca i potrwa do 15 marca 2019r.
Będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szanowni Państwo,

Na stronie Miasta Poznania zamieszczony został informator dla rodziców, którzy będą ubiegali się o miejsce w przedszkolu. Link zamieszczamy poniżej i zachęcamy do zapoznania się:

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-przedszkoli-informator-dla-rodzicow,128987.html

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/news/nabor-do-szkol-podstawowych-i-przedszkoli,128682.html?fbclid=IwAR1aEeH7d1moeBZLLu3qEaH9KEUgZmFhWWaP9Ek6N5u5saTqoJTQvYzRaxc

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Kryteria naboru na rok szkolny 2019/2020:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

 

Uchwałą nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2019r.  określono następujące kryteria samorządowe:

 

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 30 pkt;
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole

 

50 pkt;
wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

a) za I preferencję – 50 pkt,

b) za II preferencję – 30 pkt,

c) za III preferencję – 20 pkt,

d) za IV preferencję – 10 pkt,

e) za V preferencję – 1 pkt;

od 50 pkt
do 1
pkt;
wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań
30 pkt;
gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 60 pkt.

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub
w przedszkolach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

 godzina 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00