Opłaty za przedszkole

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
1. opłaty stałej zależnej od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu –

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę przez 5 godzin dziennie (bezpłatne godziny to 08.00 – 13.00).

Pozostałe godziny są odpłatne (06.00-08.00 i od 13.00-17.00)
Stawka za godzinę wynosi od 1 września 2023r. 1,30 zł
(Powołując się na  Uchwałę Nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30-06-2023 r.
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).
https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxxvii-1622-viii-2023-z-dnia-2023-06-30,91191/

2. opłaty za żywienie dziecka – 11,00 zł dzienna stawka

Dzieci uczęszczające do przedszkola posiadają indywidualne, wygenerowane konta w systemie iPrzedszkole.

Płatność za przedszkole należy regulować za pośrednictwem kont bankowych w PKO BP.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka.

Opłaty płatne są z dołu do 20-go dnia każdego następnego miesiąca.
Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.

Prosimy o zachowanie terminów płatności, a w szczególności w grudniu z powodu zakończenia roku budżetowego.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
Opłata obowiązuje od 1 września 2023r.

Ulgi w opłatach:

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU MOŻE ZOSTAĆ OBNIŻONA O 50% GDY Z USŁUG PRZEDSZKOLA KORZYSTA:

– drugie dziecko z tej samej rodziny

– dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU W PRZYPADKU, GDY:

– dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię

o wczesnym wspomaganiu rozwoju

– z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie

zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

– do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny

– rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień

zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie przedszkola.

Skip to content