Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2022/2023

Informujemy, że rekrutacja do:

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • klas pierwszych szkół podstawowych

rozpocznie się 14 marca od godz. 10:00 i potrwa do 25 marca 2022r.
Będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szanowni Państwo,

Na stronie Miasta Poznania zamieszczony został informator dla rodziców, którzy będą ubiegali się o miejsce w przedszkolu. Link zamieszczamy poniżej i zachęcamy do zapoznania się:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze strony internetowej.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Kryteria naboru na rok szkolny 2022/2023:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Rada Miasta Poznania Uchwałą nr LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. uchwaliła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą11 pkt;
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole10 pkt;
preferencja za wybór przedszkola: a) za I preferencję – 5 pkt, b) za II preferencję – 4 pkt, c) za III preferencję – 3 pkt, d) za IV preferencję – 2 pkt, e) za V preferencję – 1 pkt;od 5 pkt
do 1 pkt;
wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki3 pkt;
oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań12 pkt;
wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych5 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1:

Lp.Kryterium z § 1:Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1)oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczązaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG
kryterium 5)oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznańkserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
kryterium 6)wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnychoświadczenie rodzica

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z
Zarządzeniem z dnia 27 stycznia 2022 r. Prezydenta Miasta Poznania

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 14 marca od godz. 10:00 do 25 marca 2022r. od 13 czerwca (od godz. 10:00) do 17 czerwca 2022r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
13 kwietnia 2022r.
godzina 12.00
22 czerwca 2022r.
godzina 12.00
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 13 do 19 kwietnia 2022r. od 22 do 24 czerwca 2022r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych25 kwietnia 2022r. godzina 12.0027 czerwca 2022r. godzina 12.00
Skip to content