Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2024/2025

Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola kandydatów na Leśnych Ludków ????

Czekamy na Was 28 lutego (środa) oraz 5 marca (wtorek) 2024 r.

w godzinach 15-17 ???? Do zobaczenia ☺️

Informujemy, że rekrutacja do:

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

rozpocznie się 20 marca i potrwa do 5 kwietnia 2024 r.
Będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szanowni Państwo,

Na stronie Miasta Poznania zamieszczony został informator dla rodziców, którzy będą ubiegali się o miejsce w przedszkolu. Link zamieszczamy poniżej i zachęcamy do zapoznania się:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/oferta

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze strony internetowej.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce),

Kryteria naboru na rok szkolny 2024/2025:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
  są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rada Miasta Poznania Uchwałą nr LXXVIII/1417/VIII/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. określiła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓW
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą10 pkt;
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole12 pkt;
preferencja za wybór przedszkola: a) za I preferencję – 5 pkt, b) za II preferencję – 4 pkt, c) za III preferencję – 3 pkt, d) za IV preferencję – 2 pkt, e) za V preferencję – 1 pkt;od 5 pkt
do 1 pkt;
rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań– jeden z prawnych opiekunów – 8 pkt;
– oboje opiekunowie prawni – 16 pkt;
– opiekun samotnie wychowujący dziecko – 16 pkt
wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – 60 punktów, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych5 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Ustala się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 uchwały:

Lp.Kryterium z § 1:Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
kryterium 1)oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczązaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy
lub z CEIDG.
kryterium 4)rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznańkserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO) lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika Programu OK Poznań z widocznym imieniem, nazwiskiem oraz datą potwierdzającą aktywny status użytkownika.
kryterium 5)wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnychoświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodnie z
Zarządzeniem Nr 66/2024/P z dnia 26 stycznia 2024 r. Prezydenta Miasta Poznania

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 20 marca
do 5 kwietnia
2024 r.
od 11 czerwca
do 14 czerwca
2024 r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
22 kwietnia 2024 r.
godzina 12.00
20 czerwca 2024 r.
godzina 12.00
3.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 22 do 26 kwietnia 2024 r. od 20 do 25 czerwca 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30 kwietnia 2024 r. godzina 12.0027 czerwca 2024 r. godzina 12.00
Skip to content