O przedszkolu

Do przedszkola uczęszcza obecnie 100 dzieci w wieku od 3-6 lat. Są one zgrupowane w 4 oddziałach dobranych wiekowo. Liczebność grupy wynosi 25 dzieci.

Rodzice posiadają swoją reprezentację Radę Rodziców, która współdziała z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną.

Dzieci są powierzone opiece kompetentnemu personelowi pedagogicznemu (100% nauczycieli posiada wymagane kwalifikacje) i pomocniczemu.

Przedszkole posiada 4 sale zajęć oraz 2 sale (zaadaptowane) do rytmiki i gimnastyki korekcyjnej oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych i lektoratów. Unowocześniamy także wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy.

Sale zajęć pomimo skromnych środków finansowych doposażamy w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.